Naar agenda
Bestellen
 • Klassieke muziek
 • Hoor bij ons!

Thomas Oliemans & Paolo Giacometti

Schuberts Winterreise

 • Datum
  za 2 mrt 2024
 • Tijd
  20.15 - ca.21.30 uur
 • Locatie
  Stadsgehoorzaal
 • Prijs
  € 29,00
 • Zaal
  Aalmarktzaal
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Programma

Schubert Winterreise D 991

Thomas Oliemans bariton | Paolo Giacometti piano

Bariton Thomas Oliemans baarde opzien toen hij Schuberts Winterreise zong en zichzelf daarbij op piano begeleidde. Maar bij dit concert neemt hij toch heus sterpianist Paolo Giacometti mee. Samen brengen ze Schuberts beroemde, soms huiveringwekkende meesterwerk over het voetlicht.

Verstarde beek

Is die eenzame reiziger van Schubert levensmoe? Is een afwijzing in de liefde zo hard aangekomen? Stevent hij eigenlijk, zwervend door een kaal en verijsd winterlandschap, af op zijn vroege dood? Een wegwijzer – waarheen wijst die? Een zwarte kraai – waarom vliegt die met hem mee? Een verstarde beek – kan hem die alleen aan betere tijden, dagen in de lente, doen herinneren? Zoals ook de Lindeboom waaronder hij even rust zoekt? ‘De muziek vertelt het verhaal van een eenzame winterse tocht, een levensreis van een man alleen. Dat verhaal is zo krachtig in tekst en muziek. Dit is muziek die niemand onberoerd laat. En die kracht, die in elk lied zit, daarnaar ga ik op zoek,’ vertelde Oliemans.

Doorleefd

Zijn Winterreise wordt erg gewaardeerd. ‘Oliemans zingt nog raker en doorleefder dan gewoonlijk,’ schreef NRC Handelsblad over een uitvoering van Oliemans van het stuk. Deze vierentwintig liederen lijken een soort zielenreis te beschrijven. Er heerst heel wat somberte. Schubert was er op zijn sterfbed nog mee bezig; hij corrigeerde de drukproeven van het tweede deel. Ondanks zijn somberheid en gedruktheid – veel liederen in mineur en meestal langzaam – is Winterreise een heel geliefd, zelfs populair werk. De meest gezongen liederencyclus? Vaak gezongen of niet, Thomas Oliemans en Paolo Giacometti zullen je weer weten te verrassen.

 • za 2 mrt 2024
  20.15 - 21.30 uur

Programme

Schubert Winterreise D 991

Thomas Oliemans baritone | Paolo Giacometti piano

Baritone Thomas Oliemans caused a stir when he sang Schubert’s Winterreise while accompanying himself on piano. But at this concert he’s bringing along star pianist Paolo Giacometti. Together they will perform Schubert’s famous, somewhat spine-chilling masterpiece. 

A stiffened stream 

Is Schubert’s lonely traveler tired of life? Has rejection when it comes to love hit him too hard? Is he actually, wandering through a barren and icy winter landscape, heading for his early death? A signpost – where does it point? A black crow – why does it fly with him? A stiffened stream – can it only remind him of better times, days in spring? Like the Linden tree under which he briefly seeks rest? ‘The music tells the story of a lonely winters journey, a journey of a man’s life alone. A tale so powerful in it’s lyrics and music. This is music that leaves no one unmoved. And that power, which is in every song, is what I will be looking for,’ Oliemans explained. 

Lived Through 

His Winterreise is much appreciated. ‘Oliemans sings even rawer and more heartfelt than usual,’ wrote NRC Handelsblad about an Oliemans performance. These twenty-four songs seem to describe a kind of soul journey. There is a lot of gloom. Schubert was still working on it on his deathbed; he corrected the proofs of the second part. Despite its gloom and downheartedness – many songs in minor and mostly slow – Winterreise is a very loved, even popular work. Perhaps the most frequently sung song cycle? Whether often sung or not, Thomas Oliemans and Paolo Giacometti will manage to surprise you again. 

Hear Here!

Because we want to give you the opportunity to hear as much classical music as possible. You can buy concerts in bulk with a nice discount! When you buy at least four “Hoor bij ons” aka “Hear Here” concerts, you receive € 5 discount on these concerts and for all future concerts the entire season. This discount is connected to your e-mailadres. In order for this to work your first purchase must be the serie via this link.

 • za 2 mrt 2024
  20.15 - 21.30 uur

Bezoek ook