FOTO: © Amanda Harput
Naar agenda
Bestellen
 • Dans
 • Jeugd en familie

DOX

Birds

 • Datum
  wo 15 mei 2024
 • Tijd
  19.30 - ca.20.30 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 19,50
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English
 • '"Eenzaamheid is een goede plek om te bezoeken en een slechte plaats om te verblijven. BIRDS vat dit krachtig samen.'

  De Volkskrant

Echte vrijheid, hoe ziet dat eruit? De jonge talentvolle choreograaf en danser Dalton Jansen keek in de jeugdzorginstelling waar hij opgroeide vaak uit het raam naar de vogels buiten. Ze waren vrij, maar wel de hele dag bezig hun eten bij elkaar te sprokkelen. Hoe zou het hem zelf vergaan als hij straks vrij was? Zou hij het redden, daar in de buitenwereld? In de DOX-voorstelling Birds verbeeldt Dalton de moeilijke weg naar volwassenheid van jongeren die niet thuis kunnen wonen.

In de voorstelling vol dans, spoken word en muziek word je meegezogen in de belevingswereld van de jongeren die wonen in een jeugdzorginstelling. Hoe deal je met de toekomst als je geen veilig nest hebt gehad? Ben je wel klaar voor de maatschappij? En is de maatschappij wel klaar voor jóú?

Dalton wil met Birds laten zien dat het kan: je uit een benarde situatie vechten, al is het niet makkelijk. ‘Als je in een jeugdzorginstelling woont, kun je het gevoel hebben dat je een outsider bent. Ouders, vakanties, een ‘gewoon’ leven: dat ken je allemaal niet. Nadenken over de toekomst kan daarom heel beangstigend zijn. Ook is er vaak niet veel oog voor talent in dit soort instellingen. Dat ik wilde dansen, vonden ze daar bijvoorbeeld geen goed idee. Door met deze jongeren te praten en hier een voorstelling over te maken wil ik hun wensen en dromen zichtbaar maken, ze een stem geven.’

In Birds vertaalt Dalton de verhalen van de jongeren met wie hij sprak naar een caleidoscopische mix van disciplines, die uitdaagt tot reflectie. Hoe ga jij om met tegenslag? Durf je te dromen? Sla jij je vleugels uit, in de hoop dat je kunt vliegen?

Wie is Dalton Jansen?

Dalton maakt met Birds zijn eerste avondvullende voorstelling bij DOX. Eerder maakte hij bij Theater Rotterdam een drieluik kortere studies over hetzelfde thema, To the Edge I, II en III. Bij DOX maakte hij de choreografie voor Wat me niet breekt, over jongeren die zich zonder ouders door het leven moeten slaan, en maakte hij samen met maker Timothy de Gilde de opzwepende voorstelling Recht. Ook onderzocht hij in de voorstelling Run Quiet bij Theater Rotterdam de traditionele dansen van de Antillen en de invloed van zijn roots op zijn ontwikkeling als choreograaf.

De voorstellingen van DOX gaan altijd over onderwerpen die herkenbaar zijn voor jongeren. Cross-overs van theater, spoken word en dans zijn favoriet, jongerencultuur de inspiratiebron.

Coproductie met DOX, Productiehuis Theater Rotterdam & Nineties productions | Dalton Jansen concept | Dalton Jansen, Rúben Garcia Arabit en Jefta Tanate choreografie | Anne Maike Mertens eindregie | 

 • wo 15 mei 2024
  19.30 - 20.30 uur

Real freedom, what does that look like? In the youth care institution where he grew up, young talented choreographer and dancer Dalton Jansen often looked out of the window at the birds outside. They were free, but busy all day gathering their food. How would he manage himself when he was free later? Would he be able to make it out there in the real world? In the DOX performance Birds, Dalton depicts the difficult road to adulthood for young people who cannot live at home.

In this performance full of dance, spoken word and music, you will be drawn into the experiences of young people living in a youth care institution. How do you deal with the future if you haven’t had a safe nest? Are you ready for society? And is society ready for you?

With Birds, Dalton wants to show that it is possible: fighting your way out of a difficult situation, even if it is not easy. ‘When you live in a youth care institution, you can feel like an outsider. Parents, holidays, a ‘normal’ life: you don’t know all that. Thinking about the future can therefore be very frightening. Also, there is often not much consideration for talent in these kinds of institutions. That I wanted to dance, for example, was not a good idea to them. By talking to these young people and making a performance about this, I want to make their wishes and dreams visible, give them a voice.’

In Birds, Dalton translates the stories of the young people he spoke to into a kaleidoscopic mix of disciplines that challenges reflection. How do you deal with setbacks? Do you dare to dream? Do you spread your wings, hoping to fly?

Who is Dalton Jansen?

Dalton is making his first full-length performance at DOX with Birds. Previously at Theater Rotterdam, he made a triptych of shorter studies on the same theme, To the Edge I, II and III. At DOX, he choreographed Wat me niet breekt, about young people who have to get through life without parents, and made the uplifting performance Recht together with creator Timothy de Gilde. He also explored the traditional dances of the Antilles and the influence of his roots on his development as a choreographer in the performance Run Quiet at Theater Rotterdam.

DOX’s performances always deal with subjects that are recognisable to young people. Crossovers of theatre, spoken word and dance are favoured, youth culture the source of inspiration.

Co-production with DOX, Productiehuis Theater Rotterdam & Nineties productions | Dalton Jansen concept | Dalton Jansen, Rúben Garcia Arabit and Jefta Tanate choreography | Anne Maike Mertens final direction

 • wo 15 mei 2024
  19.30 - 20.30 uur

Bezoek ook