FOTO: © Raymond de Vries
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Conny Janssen Danst e.a.

Normality No More

 • Datum
  wo 22 jan 2025
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Prijs
  € 30,00
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Wat is eigenlijk normaal? En wie bepaalt dat? In Normality No More – een samensmelting van muziektheater, moderne dans en klassieke muziek – nemen drie topgezelschappen je mee in een neurodiverse belevingswereld. Grenzen vervagen tussen normaal en vreemd, neurotypisch en neurodivers, toeschouwer en deelnemer. Waar zit jij op het spectrum?

Een bestseller in de klassieke muziek, Schuberts Winterreise, wordt uitgebeend tot op het bot en weer opnieuw opgebouwd. In de oorspronkelijke Winterreise legt de hoofdpersoon een eenzame, winterse reis af nadat zijn liefde hem verlaten heeft. Op zoek naar innerlijke rust, maar gekweld en achtervolgd door herinneringen, blijft hij vertwijfeld achter op het ijs. In Normality No More smelten moderne dans, muziektheater en klassieke muziek samen tot een nieuwe versie: een ode aan het divergente brein en een oproep tot begrip en empathie voor mensen die de wereld anders ervaren dan de grote massa. 

In Normality No More spelen alle dansers, musici en acteurs een personage geïnspireerd op zowel persoonlijke ervaringen als wetenschappelijk onderzoek over neurodivergentie. Zij tonen hun kracht en kwetsbaarheid, omarmen hun eigen diversiteit en verlangen tegelijkertijd naar sociale integratie. Het publiek ervaart hoe het is om in de huid te kruipen van mensen die als ‘vreemd’ worden gezien en ontdekt de unieke, veelzijdige en wonderlijke kwaliteiten van de neurodiverse mens.  

Ragazze Quartet maakte van Winterreise, oorspronkelijk geschreven voor bariton en piano op een gedicht van Willhelm Müller, eerder al een versie voor bariton en strijkkwartet. In Normality No More stelt zij een veelkleurig ensemble samen met een ongebruikelijke combinatie van instrumenten en stijlen. Met countertenor, jazz-zang, strijkkwartet, elektronica, toetsen, slagwerk en doedelzak wordt de muziek van Schubert omgebogen tot een compleet nieuw, neurodivers alternatief van pulserende elektropop tot hypnotiserende strijkersglissandi en Surinaamse dansritmes.

Over Ragazza Quartet

Met spraakmakende programma’s heeft Ragazze Quartet zich ontwikkeld tot een van de meest frisse en toonaangevende stemmen in de klassieke muziek. In innovatieve programma’s gaat het de samenwerking aan met de meest oorspronkelijke stemmen in theater, dans en literatuur. Met optredens die appelleren aan alle zintuigen, slagen ze erin een publiek te winnen voor de rijke klassieke muziektraditie. Zo enthousiasmeren ze zowel de doorgewinterde luisteraar als de nieuwkomer voor het strijkkwartetrepertoire van vroeger en nu. Ragazze is sinds 2017 artistiek leider van festival September Me in Amersfoort. Eerste violiste Rosa Arnold is mede-oprichter van Via Berlin. 

Over Conny Janssen Danst

Conny Janssen Danst is sinds 1992 een van de meest toonaangevende moderne dansgezelschappen in Nederland. Het Rotterdamse gezelschap staat breed bekend om de sterk fysieke en theatrale kracht van de dansers en de verrassende diversiteit van de voorstellingen, waarbij pure dans wordt ingekleurd met een menselijke touch. Want: in een wereld die steeds harder en onmenselijker wordt, moeten we ruimte maken voor persoonlijke verhalen. De choreografie in Normality No More is in handen van Davide Bellotta, die jarenlang werkzaam was als danser in het gezelschap. Dit multitalent is naast choreograaf ook muzikant, componist, performer en filmmaker. In deze coproductie maakt Davide onder de coachende leiding van Conny Janssen zijn debuut voor de grote zaal.

Over Via Berlin

Via Berlin vertelt met een volstrekt eigen vorm van muziektheater persoonlijke, herkenbare verhalen die symbool staan voor universele en maatschappelijke thema’s die ons bezighouden. Oorlog, illegaliteit, eenzaamheid, segregatie, gevaarlijke relaties, populisme… de ontwikkelingen in de wereld zetten ons denken op scherp. Deze verhalen vertellen we in ontroerende performances met klassiek muziek, beweging en nieuw geschreven teksten. Omdat muziek en beweging iets kunnen overbrengen wat niet in woorden te vatten is. Via Berlin werkt zeer graag samen met vooruitstrevende muzikale ensembles zoals het Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Cello Octet Amsterdam en het Berlage Saxophone Quartet.

What do we consider to be normal? And who decides? In Normality No More – a fusion of musical theatre, modern dance and classical music – three highly rated companies create a neurodiverse experience on stage. Boundaries between normal and strange, neurotypical and neurodiverse, spectator and participant will disappear. Where are you on the spectrum?

A bestseller in classical music, Schubert’s Winterreise, is deconstructed to the bone and rebuilt all over again. In the original Winterreise, the protagonist embarks on a lonely winter journey after his love has left him. Seeking inner peace, but tormented and haunted by memories, he is left on the ice in despair. In Normality No More modern dance, musical theatre and classical music fuse into a new version: an ode to the divergent brain and a call for understanding and empathy for people who experience the world differently than the great masses. 

In Normality No More all dancers, musicians and actors play a character inspired by both personal experiences and scientific research on neurodiversity. They all show their strength and vulnerability, embracing their own diversity while longing for social integration. The audience experiences what it is like to step into the shoes of people perceived as ‘strange’ and discovers the unique, multifaceted and wonderful qualities of the neurodiverse human being.  

Ragazze Quartet made a version for baritone and string quartet of Winterreise before. The song cycle was originally written for baritone and piano to a poetry collection by Willhelm Müller. In Normality No More, Ragazze Quartet assembles a multi-coloured ensemble with an unusual combination of instruments and styles. With countertenor, jazz vocals, string quartet, electronics, keys, percussion and bagpipes, Schubert’s music transforms into a completely new, neurodiverse alternative ranging from pulsating electro-pop to hypnotic string glissandi and Surinamese dance rhythms. 

 

About Ragazze Quartet

With attractive but unconventional programmes Ragazze Quartet has come to be one of the most fresh and leading voices in the world of classical music. In innovative programmes it embarks on collaborations with the most original voices in theatre, dance and literature. With performances that speak to all senses they succeed in securing an audience for the rich classical music tradition. In this way they warm the hearts of both the die hard listener and the novice for the string quartet repertoire of the past and of our present day. Ragazze has taken over artistic leadership of chamber music festival September Me in Amersfoort in 2017. First violinist Rosa Arnold is co-founder of Via Berlin. 

About Conny Janssen Danst

Conny Janssen Danst has been one of the most prominent modern dance troupes in the Netherlands since 1992. This Rotterdam company is widely known for the highly physical and theatrical strength of the dancers and the surprising diversity of its performances, in which pure dance is coloured with a human touch. Because: in a world that gets increasingly harsh and inhuman, we need to create space for personal narratives. The choreography in Normality No More is in the hands of Davide Bellotta, who worked as a dancer in the company for many years. Besides being a choreographer, this multi-talented artist is also musician, composer, performer and filmmaker. In this co-production, under the coaching guidance of Conny Janssen, Davide makes his debut for the main auditorium.

About Via Berlin

Via Berlin tells personal, recognizable stories with a completely unique form of music theater that symbolizes universal and social themes that concern us. War, illegality, loneliness, segregation, dangerous relationships, populism… developments in the world put our thinking on edge. We tell these stories in moving performances with classical music, movement and newly written texts. Because music and movement can convey something that cannot be expressed in words. Via Berlin enjoys working with progressive musical ensembles such as the Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Cello Octet Amsterdam and the Berlage Saxophone Quartet. 

Bezoek ook