FOTO: © SHOTBYHALIE
Naar agenda
Bestellen
 • Dans

Club Guy & Roni & Slagwerk Den Haag

Islands of Empathy

 • Datum
  wo 6 dec 2023
 • Tijd
  20.15 uur
 • Locatie
  Leidse Schouwburg
 • Inclusief
  Drankje
Nederlands English

Islands of Empathy (in a Sea of Chaos) maakt deel uit van Club Guy & Roni’s Human Odyssey, waarin zij verschillende menselijke gevoelens (liefde, angst, geluk, empathie) onderzoeken vanuit een intercultureel perspectief en in samenwerking met een internationaal dansgezelschap.  

In Islands of Empathy zoekt Club Guy & Roni naar hoe empathie een drijvende kracht kan zijn in hoe we met elkaar samenleven. In Nederland hebben we geleerd om als individuen continu de beste versie van onszelf te zijn, als individu en onafhankelijk van de behoeften van anderen. Wanneer je hulp nodig hebt, is er blijkbaar iets mis met je. Een samenleving waarin zelfredzaamheid een aanbeveling is en hulp nodig hebben een teken van zwakte. In heel veel andere samenlevingen lijkt juist het collectief voorop te staan. Met minder ondersteuning van de overheid lijken de bewoners meer op elkaar te steunen.

Films en verhalen vertellen ons vaak dat mensen bij het ineenstorten van de samenleving door bijvoorbeeld een ramp, in zelfzuchtige beesten veranderen, maar in de praktijk blijkt juist het omgekeerde. Medemenselijkheid behoort – anders dan we soms denken – tot onze menselijke basisuitrusting. Islands of Empathy gaat over het gevoel te willen behoren tot een gemeenschap die is gebaseerd op empathie. 

Ook zonder leiderschap vindt de samenleving een manier om zich te organiseren. Empathie is een belangrijk menselijk gereedschap bij de poging een positief nieuw systeem te ontwerpen. In Islands of Empathy zoeken we naar de link tussen empathie en anarchie.

Club Guy & Roni maakt hedendaags, eigenzinnig en explosief danstheater dat de actualiteit op de hielen zit. Alle voorstellingen worden uitgevoerd met nieuw gecomponeerde, live-muziek, waarbij slagwerkers en musici vaak ook een prominente rol spelen op het toneel. Club Guy & Roni kenmerkt zich door opvallende dansers, die duidelijk van elkaar verschillen en ieder hun eigen rol vervullen in het exacte radarwerk dat choreograaf Roni Haver uitgestippeld heeft. 

Roni Haver en Guy Weizman choreografie | Camilo Chapela, Adam Peterson, Jésula Toussaint Visser, Angela Herenda, Igor Podsiadly e.a. dansers | Slagwerk Den Haag muzikanten 

*Bij deze voorstelling zit een gratis inleiding. Wil je hier heen? Geef dit dan aan in het bestelproces.

Islands of Empathy (in a Sea of Chaos) is part of Club Guy & Roni’s Human Odyssey, in which they explore different human feelings (love, fear, happiness, empathy) from a cross-cultural perspective and in collaboration with an international dance company.

In Islands of Empathy, Club Guy & Roni explores how empathy can be a driving force in how we live together. In the Netherlands, we have learned as individuals to constantly be the best version of ourselves, as individuals and independently from the needs of others. When you need help, there is apparently something wrong with you. A society where self-reliance is a recommendation and needing help is a sign of weakness. In very many other societies, on the other hand, the collective seems to be at the forefront. With less government support, residents seem to rely more on each other.

Movies and stories often tell us that when society collapses due to a disaster, for instance, people turn into selfish beasts, but in practice the exact opposite turns out to be true. Compassion – contrary to what we sometimes think – is part of our basic human nature. Islands of Empathy is about the feeling of wanting to belong to a community based on empathy.

Even without leadership, society finds a way to organise itself. Empathy is an important human tool in the attempt to design a positive new system. In Islands of Empathy, we look for the link between empathy and anarchy.

Club Guy & Roni creates present-day, quirky and explosive dance theatre that is on top of current events. All performances are performed with newly composed, live music, with percussionists and musicians often also playing prominent roles on stage. Club Guy & Roni is characterised by striking dancers, distinctly different from each other, each playing their own role laid out by choreographer Roni Haver.

Roni Haver and Guy Weizman choreography | Camilo Chapela, Adam Peterson, Jésula Toussaint Visser, Angela Herenda, Igor Podsiadly and others dancers | Slagwerk Den Haag musicians

Bezoek ook